Монгол орны Гидрогеологи, инженер геологи, геоэкологи сэдэвт ЭШ хуралд урьж байна.
t_bindee@yahoo.com

ГУУС, ГГС