Сэтгүүл

СЭТГҮҮЛ

  1. Геологи сэтгүүл 
  2. Уул уурхай сэтгүүл 
  3. Хайгуул сэтгүүл

ЭШ-ний ХУРЛЫН ЭМХЭТГЭЛ

  1. "Монгол орны нефтийн салбарын тулгамдсан асуудлууд"-1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

  2. "Газрын тос"-2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

  3. "Монгол орны Өрөмдлөгийн албаны тулгамдсан асуудлууд"- 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

  4. "Өрөмдлөг" - 201520162017, 2018, 2019, 2020, 2021

  5. "Уул уурхайн технологи, эдийн засаг, экологи" ГУУС багш нарын ЭШ-ний 49-р бага хурал-2021 он

  6. Доктор Б.Ишмэндийн нэрэмжит Оюутны ЭШ-ний бага хурал-2022

  7. "Инженерийн шинэчлэл-2014" онол практикийн бага хурал