"ДАЛД УУРХАЙН АГААРЖУУЛАЛТ" ВЕБИНАРТ ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.
t_bindee@yahoo.com

"ДАЛД УУРХАЙН АГААРЖУУЛАЛТ" ВЕБИНАРТ ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

"Далд уурхайн агааржуулалт" сэдвээр Оюу толгой ХХК-ийн Агааржуулалтын мэргэжилтэн Hannes Steyn илтгэл танилцуулна. Цуврал вебинар нь 4 сарын 19-ны 15:00-16:00 цагт зохион байгуулагдана. Та бүхнийг цуврал вебинарт оролцохыг урьж байна.

Оролцох холбоос:

Meeting ID: 497 544 128 744

Passcode: acJeBk

Линк: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjA4NThlZjItYjkxMS00MzkxLWE2YzYtYzk4ZmNmYmQ5YzQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286d5fa69-741d-4429-ae02-eb760c1dbe47%22%2c%22Oid%22%3a%223ee293be-4f33-438f-8e42-672142377fc6%22%7d