ШУА-ийн ХХТХ, ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургуулиас эрхлэн гаргаж буй сэтгүүлүүд Scopus мэдээллийн санд бүртгэгдсэн.
t_bindee@yahoo.com

ШУА-ийн ХХТХ, ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургуулиас эрхлэн гаргаж буй сэтгүүлүүд Scopus мэдээллийн санд бүртгэгдсэн.

2019 оны Шинжлэх ухааны ажилтны анхдугаар их хурлын зорилтуудын өнөөдөр хүрсэн үр дүнгийн бодит жишээ нь ШУА-ийн ХХТХ, ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургуулиас эрхлэн гаргаж 2 сэтгүүлүүд Scopus мэдээллийн санд бүртгэгдсэн.

ШУТИС, ГУУС