Алба нэгж
  1. Эрдэм шинжилгээний алба

  2. Сургалтын алба 

  3. Санхүүгийн алба 

  4. Багшийн хөгжлийн баг 

  5. Үйлдвэрчний эвлэл 

  6. Байр ашиглалт, үйлчилгээний алба 

Холбоотой цэсүүд