Судалгааны төв
  1. Антарктид судалгааны төв 
  2.  Газрын тосны сургалт, судалгаа, мэдээллийн төв
  3. Геофизикийни сургалт, үйлдвэрлэл, судалгааны төв 
  4. ШУТИС, Нагоя ИС-ийн хамтарсан хээрийн судалгааны төв
  5. Стратиграфи, паленталогийн судалгааны төв 
  6. Технологийн эрдэс судлал, инновацийн төв 
  7. Тэсэлгээний сургалт судалгааны төв
  8. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн сургалт судалгааны төв 
  9. Эрдэс боловсруулалтын техник, технологийн судалгааны төв 
Холбоотой цэсүүд