Хөтөлбөрийн дотоод чанарын баталгаажуулалт

​Хөтөлбөрийн дотоод чанарын баталгаажуулалт 

ШУТИС нь сонирхогч талуудад нийлүүлсэн боловсролын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь тэдний хэрэгцээ, шаардлага, хүлээлтэд хэр хэмжээнд нийцэж буй эсэх болоод мэдлэг ойлголтын талаарх мэдээллийг цуглуулах зорилгоор санал асуулгын судалгаа авдаг.

Дараах хуваариар тогтсон санал асуулгыг ЧХШҮА-аас хариуцан авч, дээд удирдлагад тайлагнана. Үүнд:

 Санал асуулга авах, үнэлэх үйл явц:

Оролцооны тайлбар: [Responsibility] – Хариуцан хийж, гүйцэтгэх; 

                                    [Accountability] – Тухайн алхамд хариуцлага хүлээх, батлах; 

                                    [Consulted] – Тухайн алхмыг гүйцэтгэхдээ зөвлөлдөх, хамтрах оролцох; 

                                    [Informed] – Алхмын гаралтыг мэдээлэх

 

 

Холбоотой цэсүүд