Магистрын хөтөлбөр
САЛБАР ХӨТӨЛБӨРИЙН НЭР
Газрын тос, өрөмдлөг Газрын тосны барилга, байгууламж
Газрын тосны хадгалалт, тээвэрлэлт
Газрын тосны өрөмдлөг, олборлолт
Хайгуулын өрөмдлөгийн техник, технологи
Хийн дамжуулалт, хангамж
Геодези Геодези
Геодезийн мэдээлэл зүй
Газрын кадастр
Геологи, гидрогеологи Ашигт малтмалын эрэл хайгуул
Геологи
Геофизик
Гидрогеологи
Геоэкологи
Инженер геологи
Уурхайн технологи Уул уурхайн ашиглалтын технологи
Уул уурхайн маркшейдер
Уул уурхайн менежмент
Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбар Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи
Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж
Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
Хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл мэнд, аюулгүй байдал
Холбоотой цэсүүд