Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Эрдмийн зөвлөлийн дарга
 
Овог нэр
К.Хавалболот

Албан тушаал: Геологи, уул уурхайн сургуулийн захирал
Эрдмийн зэрэг цол:
Доктор (PhD), дэд профессор
Мэргэжил:
Уурхайн цахилгаан механик инженер
Судалгааны чиглэл:
Уул уурхайн үйлдвэрийн ложистик, Уурхайн машины ашиглалтын менежмент, Машин сургалтад суурилсан тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны удирдлага, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
Холбоо барих:
khavalbolot@must.edu.mn
 
Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
 
Овог нэр
О.Мөнхцэцэг

Албан тушаал:
Геологи, уул уурхайн сургуулийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
Эрдмийн зэрэг цол:
Доктор (PhD), дэд профессор
Мэргэжил:
Геологи
Судалгааны чиглэл: Геологийн зураглал, Геохими, Структур геологи, Дээд боловсрол
Холбоо барих:
munkhtsetseg@must.edu.mn 
 
Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
 
Овог нэр
Ц.Нанзад 

Албан тушаал:
Монголын уул уурхайн цахилгаан механикчдын холбооны удирдах зөвлөлийн тэргүүн 
Эрдмийн зэрэг цол:
Академич, доктор (ScD), профессор
Мэргэжил:
Уурхайн машин, комплекс
Судалгааны чиглэл: Уурхайн машины ашиглалтын судалгаа, Уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн засвар техникийн үйлчилгээний систем, найдвартай ажиллагаа, Уурхайн машины чанарын удирдлага
 
Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
 
Овог нэр
Г.Өлзийсайхан 

Албан тушаал:
ГУУС, Сургалт, чанарын албаны дарга 
Эрдмийн зэрэг цол:
Доктор (PhD)
Мэргэжил:
Газар зохион байгуулалтын инженер
Судалгааны чиглэл: Газрын зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн тулгамдсан асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам, Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж, хиймэл дагуулын мэдээгээр байр зүйн зураг боловсруулах аргачлал, Сэдэвчилсэн газрын зургийн тусгалын бодолт, хөрвүүлэлт
Холбоо барих:
ulziis@must.edu.mn 
 
Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
 
Овог нэр
М.Оюунтөгс

Албан тушаал:
Газрын тос, өрөмдлөгийн салбарын эрхлэгч 
Эрдмийн зэрэг цол:
Доктор (Ph.D), дэд профессор, Газрын тосны зөвлөх инженер
Мэргэжил:
Газрын тос, хийн аж үйлдвэрийн инженер-эдийн засагч
Судалгааны чиглэл: Газрын тос, хий, тэдгээрийн бүтээгдэхүүний хангамжийн асуудал, Нүүрсустөрөгчдийн эдийн засаг, Газрын тосны салбарын их өгөгдлийн боловсруулалт, эдийн засаг-математик загварчлал
Холбоо барих:
moyuntugs@must.edu.mn
 
Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
 
Овог нэр
Э.Ганзориг 

Албан тушаал:
Геодезийн салбарын эрхлэгч
Эрдмийн зэрэг цол:
Доктор (Ph.D)
Мэргэжил:
Геодезийн инженер
Судалгааны чиглэл: Лазер сканнерын технологиор усан сан болон нефтийн бүтээгдэхүүн хадгалах савны геометр үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох, Инженер геодезийн судлах асуудлууд, Монгол орны байр зүйн зургийн тусгагийн судалгаа
Холбоо барих:
ganzo0209@must.edu.mn
 
Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
 
Овог нэр
Д.Энхбаяр

Албан тушаал:
Геологи, гидрогеологийн салбарын эрхлэгч
Эрдмийн зэрэг цол:
Доктор (Ph.D)
Мэргэжил:
Гидрогеологи, инженер геологи, геотехник
Судалгааны чиглэл: Газрын доорх усны тэжээмж, Газрын доорх усны загварчлал, Ул хөрсний тогтворжилт, усны шүүрэлтийн загварчлал
Холбоо барих:
denkhbayar@must.edu.mn
 
Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
 
Овог нэр
Г.Уранбайгаль

Албан тушаал:
Уурхайн технологийн салбарын эрхлэгчийн үүрэг гүйцэтгэгч
Эрдмийн зэрэг цол:
Доктор (Ph.D)
Мэргэжил:
Уул уурхайн маркшейдер
Судалгааны чиглэл: Уул уурхайн зураг төсөл, Маркшейдерийн болон геотехникийн хяналт-мониторинг, уул уурхайн аудит, Ашигт малтмалын чанар, уул-геометрийн болон квалиметрийн судалгаа
Холбоо барих:
uranbaigali@must.edu.mn
 
Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
 
Овог нэр
Д.Гэрэлт-Од

Албан тушаал:
Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбарын эрхлэгчийн үүрэг гүйцэтгэгч
Эрдмийн зэрэг цол:
Доктор (Ph.D), дэд профессор
Мэргэжил:
Уурхайн цахилгаан механик инженер
Судалгааны чиглэл:
Уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн чанарын үнэлгээ, Дээд боловсролын хууль, эрх зүй, Дээд боловсролын байгууллагын түүх, хөгжлийн чиг хандлага
Холбоо барих:
gereltod@must.edu.mn
 
Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
 
Овог нэр
Б.Мөнхцэнгэл

Албан тушаал:
Геологи, гидрогеологийн салбарын профессор
Эрдмийн зэрэг цол:
Доктор (Ph.D), профессор
Мэргэжил:
Геологийн зураглал, ашигт малтмалын эрэл хайгуул, Минералоги, петрографи, хүдэр судлал
Судалгааны чиглэл: Геологи, Магмын чулуулгийн петрологи, геохими, хүрээлэх орчны геологи
Холбоо барих:
tsengel@must.edu.mn
 
Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
 
Овог нэр
Д.Оюунцэцэг
  Албан тушаал: ШУТИС-ийн Ахисан түвшний хөтөлбөрийн албаны дарга

Эрдмийн зэрэг цол:
Доктор (Ph.D), дэд профессор
Мэргэжил:
Геодези, зураг зүй
Судалгааны чиглэл:
Монгол орны төрөл бүрийн масштабын газрын зургийн тусгагийн судалгаа, Геодези, зураг зүй, газрын харилцааны салбарын эрх зүй, Зайнаас тандан судалгаа, газарзүйн мэдээллийн систем, сэдэвчилсэн зураг зүй
Холбоо барих:
oyuntsetseg_d@must.edu.mn
 
Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
 
Овог нэр
Б.Ганзориг 

Албан тушаал:
Уурхайн технологийн салбарын дэд профессор
Эрдмийн зэрэг цол:
Доктор (Ph.D)
Мэргэжил:
Уул уурхайн ашиглалтын технологи, геотехник
Судалгааны чиглэл: Уул уурхайн геотехник, геомеханик, уурхайн технологи, уурхайн ус таталт, хаягдлын аж ахуйн менежмент, блоклон нураан олборлох технологи, гүний байгууламж, геотехнологи, геостатистик, уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлт
Холбоо барих:
chelikcesur79@must.edu.mn
 
Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
 
Овог нэр
Л.Орхон

Албан тушаал:
Уул уурхайн хүрээлэнгийн захирал
Эрдмийн зэрэг цол:
Доктор (Ph.D)
Мэргэжил:
 Уурхайн цахилгаан механик инженер
Судалгааны чиглэл:
Уурхайн тоног төхөөрөмжийн оношлогоо, Найдвартай ажиллагаа  Засварын төлөвлөлт, Математик загвар
Холбоо барих:
orkhon_lkha@must.edu.mn
 
Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
 
Овог нэр
А.Баасанжаргал

Албан тушаал:
Газрын тос, өрөмдлөгийн салбарын ахлах багш
Эрдмийн зэрэг цол:
Доктор (Ph.D), дэд профессор
Мэргэжил:
Газрын тос хий хадгалалт, тээвэрлэлт
Судалгааны чиглэл:
Газрын тосны бүтээгдэхүүн, шингэрүүлсэн хийн түлшний эрэлт, нийлүүлэлт, хэрэгцээ, нөөцлөх шаардлагатай хэмжээг судлан тогтоох, цаашдын өөрчлөлт, өсөлтийг таамаглах, Эх орны олон жилийн цэвдэг, хурдасын тархалт, үзүүлэлтүүдийг судлаж, энд ууршимтгай шатахуун шингэрүүлсэн хийний агуулах барих боломжийг судлах, Судалгааны үр дүнд түшиглэн газрын доорх цэвдэг болон хөлдөөсөн хөрсөнд агуулах барих БНбД-ийн төсөл боловсруулах.
Холбоо барих:
a.baasanjargal@must.edu.mn
 
Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
 
Овог нэр
Б.Уянга

Албан тушаал:
Уул уурхайн хүнд үйлдвэрийн дэд сайд
Эрдмийн зэрэг цол:
Доктор (PhD)
Мэргэжил:
Геологич
Судалгааны чиглэл:
Тектоник, Седиментологи
Холбоо барих:
uyanga.b@mmhi.gov.mn
 
Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
 
Овог нэр
Б.Бямбадагва

Албан тушаал:
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын зөвлөх
Эрдмийн зэрэг цол:
Доктор (Ph.D)
Мэргэжил:
Ашигт малтмал олборлолтын машин тоног төхөөрөмжийн инженер
Судалгааны чиглэл:
Ил уурхайн автотээврийн системийн энерги зарцуулалтын судалгаа, Уурхайн машин тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын үр дүнг нэмэгдүүлэх, Геологи, уул уурхайн салбарын хууль эрх зүй
 
Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
 
Овог нэр
Ц.Цэнд-Аюуш

Албан тушаал:
"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Хөгжлийн хэлтсийн дарга
Эрдмийн зэрэг цол:
Доктор (Ph.D)
Мэргэжил:
Ашигт малтмал баяжуулалтын технологич, металлургич, материал судлаач
Судалгааны чиглэл:  Хүдрийн шинж чанар, Технологийн эрдэс судлал, Үнэт, өнгөт болон ховор металлын хүдрийн баяжигдах чанарын судалгаа, Сонгомол үйлчлэлтэй флотацийн урвалжийн судалгаа, Баяжуулах үйлдвэрийн нарийвчилсан зураг төсөл, ТЭЗҮ, Баяжуулах үйлдвэрийн технологийн хяналт, тохиргоо, Инженерийн тооцоо, загварчлал, их тоон шинжилгээ
Холбоотой цэсүүд