Оюутнуудын амжилт
ГАЗРЫН ТОС, ӨРӨМДЛӨГИЙН САЛБАР
1. Эрдэм шинжилгээний хурал - 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
2. Спортын арга хэмжээ - 2023, 2024, 2025, 2026
3. Урлаг наадам - 2023, 2024, 2025, 2026
4. Тэтгэлэг - 2023, 2024, 2025, 2026
5. Сайн дурын ажил - 2023-1, 2023-2, 2024, 2025, 2026
6. Үйлдвэрийн газартай танилцах - 2023,  2023-1, 2024, 2025, 2026
7. Шилдэг төгсөгч - 2023, 2024, 2025, 2026
ГЕОДЕЗИЙН САЛБАР 
1. Эрдэм шинжилгээний хурал - 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
2. Спортын арга хэмжээ - 2023, 2024, 2025, 2026
3. Урлаг наадам - 2023, 2024, 2025, 2026
4. Тэтгэлэг - 2023, 2024, 2025, 2026
5. Сайн дурын ажил - 2023, 2024, 2025, 2026
6. Үйлдвэрийн газартай танилцах -  2023, 2024, 2025, 2026
7. MYWAY видео контент
ГЕОЛОГИ, ГИДРОГЕОЛОГИЙН САЛБАР 
1. Эрдэм шинжилгээний хурал - 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
2. Спортын арга хэмжээ - 2023, 2024, 2025, 2026
3. Урлаг наадам - 2023, 2024, 2025, 2026
4. Тэтгэлэг - 2023, 2024, 2025, 2026
5. Сайн дурын ажил - 2023, 2024, 2025, 2026
6. Үйлдвэрийн газартай танилцах -  2023, 2024, 2025, 2026
7. MYWAY видео контент
УУРХАЙН ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАР 
1. Эрдэм шинжилгээний хурал - 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
2. Спортын арга хэмжээ - 2023, 2024, 2025, 2026
3. Урлаг наадам - 2023, 2024, 2025, 2026
4. Тэтгэлэг - 2023, 2024, 2025, 2026
5. Сайн дурын ажил - 2023, 2024, 2025, 2026
6. Үйлдвэрийн газартай танилцах -  2023, 2024, 2025, 2026
7. MYWAY видео контент
ЭРДЭС БОЛОВСРУУЛАЛТ, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН САЛБАР
1. Эрдэм шинжилгээний хурал - 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
2. Спортын арга хэмжээ - 2023, 2023-1,  2024, 2025, 2026
3. Урлаг наадам - 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
4. Тэтгэлэг 2023, 2024, 2025 
5. Сайн дурын ажил - 2023-1, 2023-2, 2024, 2025, 2026
6. Үйлдвэрийн газартай танилцах -2023,  2023-1, 2023-2, 2024, 2025, 2026
7. MYWAY видео контент

 

Холбоотой цэсүүд