Оюутнуудын амжилт
ГАЗРЫН ТОС, ӨРӨМДЛӨГИЙН САЛБАР
1. Эрдэм шинжилгээний хурал 
2. Спортын арга хэмжээ 
3. Урлаг наадам 
4. Тэтгэлэг 
ГЕОДЕЗИЙН САЛБАР 
1. Эрдэм шинжилгээний хурал 
2. Спортын арга хэмжээ 
3. Урлаг наадам 
4. Тэтгэлэг 
ГЕОЛОГИ, ГИДРОГЕОЛОГИЙН САЛБАР 
1. Эрдэм шинжилгээний хурал 
2. Спортын арга хэмжээ 
3. Урлаг наадам 
4. Тэтгэлэг 
УУРХАЙН ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАР 
1. Эрдэм шинжилгээний хурал 
2. Спортын арга хэмжээ 
3. Урлаг наадам 
4.  Тэтгэлэг 
ЭРДЭС БОЛОВСРУУЛАЛТ, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН САЛБАР
1. Эрдэм шинжилгээний хурал 
2. Спортын арга хэмжээ 
3. Урлаг наадам 
4. Тэтгэлэг 2023, 2024, 2025