Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн сан

 Олон улсын сэтгүүл:

  1. Mongolian Geoscientists 

Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл 

  1. ГУУС-ын бакалавр, магистр, доктор оюутны ЭШ-ний хурлын эмхэтгэл
  2. "Уурхайн технологи, эдийн засаг, экологи" ЭШ-ний хурал
  3. Доктор Б.Ишмэндийн нэрэмжит оюутны ЭШ-ний хурал
  4. " Профессор Я.Гомбосүрэнгийн уншлага" магистр, доктор оюутны ЭШ-ний хурал
  5. "Газрын тос" ЭШ-ний хурал
  6. "Өрөмдлөг" ЭШ-ний хурал

Профессор багш нарын бүтээл