Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үндсэн чиглэл

1. ГУУС-ийн тэргүүлэх чиглэл 

2023 онд баталсан дээд боловсролын тэргүүлэх мэргэжлийн жагсаалт

Индекс  Хөтөлбөрийн нэр  Боловсролын түвшин
Диплом Бакалавр Магистр Доктор
3. 072404 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи + + + +
12. 072401 Уул уурхайн ашиглалтын технологи  + + + +
13. 071105 Газрын тосны боловсруулалтын технологи + + + +
22. 072408 Хийн инженерчлэл  + + + +
26. 053204 Геологи  + + + +
35. 072406 Газрын тосны инженерчлэл + + + +
59. 103901 Аюулгүй байдал судлал + + + +
71. 053201 Геодези + + + +

эх сурвалж: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/2760/files/PDF/%D0%97%D0%93-%D1%8B% D0% BD%202023-03-29-%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D3%A9%D0%B4%D1%80% D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%A5%D3%A9%D0%B3%D0% B6% D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D1%82%D1%8D%D1%80%D0%B3%D2%AF%D2%AF%D0%BB%D1%8D%D1%85%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0% BD%20%D1%8D%D1%80%D1%8D%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8D%D0%B9%20%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B3%D1%8D%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8D%D0%BB%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%85%20%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9%20115%20%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B0%D1%80%20%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BE%D0%BB.pdf

2.  Салбаруудын судалгааны ажлын үндсэн чиглэл