Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
  1. ГУУС-ын бакалавр, магистр, доктор оюутны ЭШ-ний хурал 
  2. "Оюунлаг ирээдүй" оюутны ЭШ-ний хурал
  3. Доктор Б.Ишмэндийн нэрэмжит оюутны ЭШ-ний хурал
  4. " Профессор Я.Гомбосүрэнгийн уншлага" магистр, доктор оюутны ЭШ-ний хурал
  5.