Багшийн хөгжлийн баг
  Нэр Салбарын нэр  Албан тушаал 
1 С.Эрдэнэцэцэг БХБ-ийн ахлагч, Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбар Багш 
2 Д.Ундармаа   БХБ-ийн гишүүн, Геодезийн салбар Багш
3 Б.Сийлэгмаа  БХБ-ийн гишүүн, Геологи, гидрогеологийн салбар Ахлах багш
4 Баасанжаргал  БХБ-ийн гишүүн, Газрын тос, өрөмдлөгийн салбар Дэд профессор 
5 С.Лхаахүү  БХБ-ийн гишүүн, Уурхайн технологийн салбар  Ахлах багш