Багшийн хөгжлийн төв

Багшийн хөгжлийн баг 

  Нэр Салбарын нэр  Албан тушаал 
1 С.Эрдэнэцэцэг БХБ-ийн ахлагч, Эрдсийн боловсруулалт, инженерчлэлийн салбар багш 
2 Д.Ундармаа   БХБ-ийн гишүүн, Геодезийн салбар Багш
3 Б.Сийлэгмаа  БХБ-ийн гишүүн, Геологи, гидрогеологийн салбар Ахлах багш
4 Баасанжаргал  БХБ-ийн гишүүн, Газрын тос, өрөмдлөгийн салбар Дэд профессор 
5 С.Лхааахүү  БХБ-ийн гишүүн, Уурхайн технологийн салбар  Ахлах багш