Чанарын баталгаажуулалт, магадлан итгэмжлэлийн тайлбар толь
t_bindee@yahoo.com

ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТАЙЛБАР ТОЛЬ

Энэхүү толийг гаргаснаар нийтээр хэрэглэх стандарт тодорхойлолтыг бий болгохыг зориогүй харин сургалт, судалгаа, магадлан итгэмжлэлд ашиглаж болохуйц ажлын лавлах хэрэгсэл болгох зорилго тавьсан.

Боловсролын чанарын 3 үндсэн хандлага нь магадлан итгэмжлэл, үнэлгээ, аудит юм.

Эдгээр нэр томьёог ЮНЕСКО, ЭЗХАХБ, бүс нутгуудад хүлээн зөвшөөрөгдсөн чанарын баталгаажуулалт, магадлан итгэмжлэлийн байгууллагууд үйл ажиллагаатайгаа уялдуулан хэрхэн тодорхойлж, тайлбарладгийг харуулахыг зорьсон.

  1. Магадлан итгэмжлэл, үнэлгээ, аудитын талаар тодорхойлолт, тайлбаруудыг https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000134621 ЮНЕСКО тодорхойлолт;
  2. Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалт” ЭЗХАХБ-ын орнуудын өнөөгийн практик https://www.oecd.org/.../skills-beyond-school/38006910.pdf; ЭЗХАБ-Сургалтын үр дүнг сайжруулах үнэлгээний хүрээ http://www.oecd.org/edu/evaluationpolicy ;
  3. Магадлан итгэмжлэл ба дэлхийн дээд боловсролын зах зээлийн бодлогын форум, Боловсролын төлөвлөлтийн олон улсын хүрээлэн UNESCO, 2008, IIEP/S.252, Парис, 2005 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000163514 зэрэг эх сурвалж
  4. Боловсролын болон суралцахуйн үр дүн, үнэлгээтэй холбоотой нэр томьёоны тайлбарыг ЭЗХАХБ-ын Дээд боловсролын суралцахуйн үр дүн, үнэлгээний тайлан
  5. Сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн хөтөлбөртэй холбоотой нэр томьёоны тайлбарыг ЮНЕСКО-ын IBE-ийн сургалтын хөтөлбөртэй холбоотой нэр томьёоны тайлбар толь
  6. ЮНЕСКО-ын IBE-ийн сургалтын хөтөлбөрийн тайлбар толиноос оруулсан нэр томьёоны тайлбар нь сургалтын хөтөлбөр боловсруулдаг хөтөлбөрийн мэргэжилтнүүдэд лавлах https://www.ibe.unesco.org/.../glossary-curriculum.../
  7. Боловсролын шинэчлэлтэй холбоотой нэр томьёо, тайлбар, тодорхойлолтууд нилээн багтсан нь энэ толь бичгийн нэг онцлог
  8. Тухайн нэр томъёо нь юу гэсэн үг вэ, энэ нэр томьёо манай боловсролын системд хэрэглэгддэг үү, уг нэр томьёо манай боловсролын системд нутагшсан бол тайлбарт байгаа үйл явц, тодорхойлолтыг манай улсын боловсролын системд хэрэгжүүлдэг үү гэх мэт асуултын хариуг тайлбар толиноос авах боломжтой.
  9. “Боловсролын шинэчлэл тайлбар толь”, 2014 https://www.edglossary.org/

Боловсролын тогтолцоо, чанарыг сайжруулах арга замыг эрэлхийлж буй улс орнууд бусад орнуудын сайн туршлагаас ашигтай байж болох санаа, сургамжийг авдгийн нэг адил ЮНЕСКО, ЭЗХАХБ-ын судалгаа, эх сурвалжууд болон бусад дэлхийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн магадлан итгэмжлэл, чанарын баталгаажуулалтын байгууллагуудын тодорхойлолт, тайлбарыг уг толинд голчлон оруулахыг зорьсон.