Монгол орны гүний тогтцын судалгаа сэдэвт ЭШ-ний хуралд урьж байна.
t_bindee@yahoo.com

ГУУС, ГГС